Občni zbor ŠAO

Pozdravljeni,

Vabljeni na občni zbor društva Šaleški alpinistični odsek, ki bo v petek 15.3.2019 ob 18.00 uri, v objektu Lučka, v Šoštanju, Koroška cesta 13.

Na občnem zboru bodo volitve novega načelnika in organov društva. Svoje morebitne kandidature pošljite na mail saleskiao@gmail.com do srede 13.3.2019. Kandidate bo na občnem zboru predstavila kandidacijska komisija.

Po sklepu izvršnega odbora ŠAO in v skladu z 42. členom statuta ŠAO dajemo v javno razpravo do občnega zbora naslednje spremembe statuta:

1. člen statuta ŠAO se spremeni tako, da se glasi:

“Društvo Šaleški alpinistični odsek (v nadaljevanju ŠAO ali društvo) je prostovoljno, samostojno, neprofitno, nepolitično in nestrankarsko združevanje posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost opredeljena v tem aktu je gorništvo, alpinizem, športno plezanje, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva, alpinizma in plezanja v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljno delo in ki deluje kot del civilne družbe v javnem interesu.”

2. 25. člen statuta ŠAO se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Izvršni odbor šteje vsaj 7 (sedem) članov v sestavi: predsednik (načelnik), podpredsednik, tajnik in izvoljeni člani.

(2) Izvršni odbor kot listo izvoli občni zbor z večino glasov prisotnih. Če izvršni odbor imenuje blagajnika, je ta po funkciji član izvršnega odbora.”

3. 31. člen statuta ŠAO se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Upravni odbor lahko s sklepom imenuje blagajnika društva.

(2) Če upravni odbor imenuje blagajnika društva je ta po funkciji član upravnega odbora. Delo blagajnika ter njegove pristojnosti v primeru imenovanja določi izvršni odbor v Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju.”

4. V statutu se doda novi 47. člen (spremembe in dopolnitve), ki se glasi:

“(1) Statut vsebuje tudi spremembe in dopolnitve, sprejete na občnem zboru ŠAO dne 15. 3. 2019. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi na vidnem in dostopnem mestu članom ŠAO.”

Vabljeni v čim večjem številu!

Jure Vrhovec